Fuglene på fritidsgrundene i Odsherred

Ca. 35 almindelige fuglearter yngler i Odsherred. På en stor, varieret fritidsgrund vil det være muligt at se de fleste af disse i løbet af året. Selvfølgelig yngler de ikke alle på samme grund. Men de mange grunde udgør tilsammen et spændende mosaiklandskab, som kan minde om det, der var for tohundrede år siden, overdrev med spredt beplantning, skovholme og åbent land. Dengang fandtes der ikke nåletræer i Odsherred udover enebær. Vi har altså i dag mulighed for at skabe endnu bedre vilkår for de fleste vilde fugle i fritidsområderne, end der var før i tiden. Og det er nødvendigt for at modvirke det tab, som fuglene har lidt i det intensivt dyrkede land- og skovbrug.

Fjenderne
De vilde fugle har en række fjender, som nemt kan modarbejde den indsats man ellers gør for fuglene. Ræv, mår, mink, huskat, egern, skovskade, husskade, krage, flag-spætte, spurve- og duehøg tolder hårdt på småfuglene. De skal selvfølgelig også leve og det er der plads til. Man kan imidlertid hjælpe småfuglene til at få flere unger på vingerne ved at sikre dem gode yngle- og gemmesteder. Vælger man at sætte fugle-kasser op til de mange hulrugende fugle, skal man huske at lave dem så solide at flag-spætten ikke kan hugge hul i dem, forstærke hullet så egernet ikke udgnaver det og hænge dem så de hænger i skjul for spurvehøgen. Har man valgt at ophænge kasser skal de også vedligeholdes og gøres rene. Der er stor efterspørgsel efter velegnede al-ternativer til de gamle hule træer, så det er absolut en måde at forøge fuglebestanden på.

Skab gode redeskjul
For de fugle som ikke yngler i huller, er det vigtigt at der er gode redeskjul. Her er tætte tornede buske samt stedsegrønne træer og buske at foretrække. Endvidere bør der være områder med høj urtevegetation og lidt kvasbunker (ikke lange brandfarlige lunter i skellet) Det er vigtigt at fuglene får ro i yngleperioden april, maj og juni. Spar på kræfterne med det grove havearbejde som beskæring , oprydning og slåning af højt græs. Nøjes med at slå, hvor der skal spilles bold, tages solbad eller på græsstierne. Jo mere ro i de tre måneder, jo flere fugle bliver der at se og høre på, samt til at fange in-sekter på grunden. De fleste fugle fodre deres unger med insekter selvom, at de som voksne kun lever af planteføde.

De fugle som yngler ikke yngler i åbne reder, har ikke brug for at skjule sig når de ruger. Derfor er han og hun ofte ens i deres fjerdragt. Det ses bl.a. andet hos spætter, mejser, skalleslugere og gravænder som alle tillader sig at have en flot farverig fjerdragt.

Varieret beplantning = et rigt fugle- og dyreliv
Jeg har lavet et skema (bliver snart synligt her på siden!) over de fuglearter, der er mulighed for at træffe i de fleste fritidsområder i Odsherred. Der er ikke medtaget vandfugle og kystfugle, men udelukkende de fugle, som den enkelte grundejer kan være med til at forbedre levevilkårene for gennem aktiv naturpleje på naturgrunden.

Når der i skemaet (kommer snart!) står krat – betyder det et område med spredte træer og buske og lysninger med sol og læ – og kan altså også sagtens forekomme i en have.
Mange af de nævnte ynglefugle kan ikke overleve vores vintre på grund af kulde og fødemangel. I den periode modtager vi gæster nordfra, som udelukkende kommer hertil for at finde føde i form af frugter, bær, nødder, kogler og andre frø fra træer, buske og urter. I en tæt sammengroet beplantning, er der ikke meget lys og derfor heller ingen blomstring med efterfølgende frømodning. Man kan derfor få et langt rigere naturindhold ved at tynde ud blandt grundens træer og buske, skabe variation i arter og aldre. Er grunden stor nok kan der måske også bliv plads til “det vilde hjørne” med lidt skovkarakter.

Når man begynder at iagttage naturgrundens fugle og noterer dem i skemaet, vil man hurtigt opdage, at det langtfra er fuldendt. Der findes flere arter end de nævnte og de nævntes adfærd kan være anderledes end den korte rubriktekst. Jeg håber det kan være en appetitvækker til en øget opmærksomhed og interesse for de vilde fugle.

Er der et rigt fugleliv er det også tegn på et rigt plante- og insektliv – Man kan gøre meget for at få en rigere natur
I efteråret kan man tynde ud i de tætte bevoksninger, så undervæksten af buske kan få lys. Husk også at tynde ud i de mange små buske som sår sig selv. Vælg lystræer som f.eks. eg, ask, røn, birk, skovfyr og buske som f.eks. hassel, tjørn, benved, kvalkved, hunderose og hyld.
Det er også tid at få lavet et foderskjul, såfremt man vælger at fodre sine vinterfugle. Er man først begyndt at vinterfodre bør man fortsætte, da man derved kan have tiltrukket flere fugle end der naturligt ville blive i området.
Fuglekasser kan med fordel opsættes nu til overnatning i kolde vinternætter og for tidligt rugende fugle, men husk en årlig rengøring for lus og lopper.

God fornøjelse!

Jørgen Stoltz, Skov- og landskabsingeniør

Illustration, kommer snart! "Skematisk oversigt over almindelig forekomne fugle i Odsherred fritidshusområder" – og med plads til at notere egne observationer.