Mere struktur på dialogen mellem sommerhusejere og kommune

Sommerhusejerne ønsker mere information og dialog, både om visionsplaner og konkrete forhold som ambulancebetjening og mobildækning.

Et nyt kommissorium for SOL – Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere – blev vedtaget i byrådet før sommerferien og fremlagt på det årlige dialogmøde i Vig Forsamlingshus mellem sommerhusgrundejerforeningerne og kommunen primo august. Og modtagelsen var positv.

Hans Glendrup, der er formand for Koordinationsudvalget for Sammenslutningen af fritidshusejere i Odsherred (KSO) og medlem af SOL, udtrykte på mødet en anerkendelse af ønsket om tættere dialog med kommunens landliggere, men udtrykte også behov for, at de mere nære og konkrete problemstillinger omkring ambulancebetjening, mobildækning m.v. også fortsat bliver drøftet.

Formand for SOL, byrådsmedlem Jesper Koch vil arbejde for at få afsat budgetmidler i 2015 til arbejdet i SOL til brug for undersøgelser, arrangementer eller udviklingsforsøg m.v.

Og som et konkret udtryk for øget dialog og indflydelse får SOL fremover status af et rådgivende udvalg efter Styrelseslovens § 4, stk. 4.

Flere landliggere
Baggrunden for den tættere dialog er blandt andet er en ændret anvendelse af sommerhusene og udsigt til flere helårsbeboere i sommerhusområderne. Derfor skal landliggerne i højere grad inddrages i diskussionerne om kommunens udvikling og planlægning med det formål, at kommunen både nu og i fremtiden bevares som attraktivt sommerhusområde.

Mere information
Generelt var der en opfordring fra sommerhusejerne om øget og forbedret kommunikation.

Formanden Jesper Koch vil også arbejde på en model for, hvordan flere kan komme til orde på årsmødet, mens formand for Miljø- og Klimaudvalget, Morten Egeskov oplyste, at byrådsmedlemmerne altid kan kontaktes direkte, og at deres mail og telefonnumre står på kommunens hjemmeside.

På mødet fik man også valgt to nye medlemmer til SOL, nemlig Kirsten Møller, Grundejerforeningen for Kårup Skov og Ordrup Næs, samt Poul Dengsøe, Grundejerforeningen Tre Lyng.