Sommerhuskloakering udsat på ubestemt tid

Kloakeringen af Odsherreds sommerhuse fortsætter ikke i foråret 2015 som forventet – og det er uvist hvornår projektet kan genoptages.

Siden foråret 2013 er der ikke blevet kloakeret sommerhuse i Odsherred. Sagen om vejvand betyder at Staten har modregnet mange millioner kr. i kommunens bloktilskud. Derfor har byrådet i Odsherred vedtaget et stop for den fysiske udførelse af sommerhuskloakering.

Kort om vejvandssagen
Kommunen skal betale forsyningen for afledning af regnvand som falder på offentlige og private veje. Betalingen beregnes som en procentdel af forsyningens årlige anlægsudgifter. I sommerhusområder falder regnen typisk på grusveje og nedsiver naturligt. Der etableres ikke regnvandsledninger ved sommerhuskloakering. Beregningen af kommunens udgifter til afledning af vejvand i sommerhusområder, bliver derfor langt højere end de faktiske omkostninger.

Økonomisk bremseklods
Det er et økonomisk anliggende som sætter kloakeringen i bero. Alle sommerhusområder i Odsherred skal fortsat kloakeres, men der skal findes en løsning på vejvandssagen, som ikke unødigt belaster kommunens økonomi.

Problemstillingen om vejvand drøftes over hele landet. Odsherred har tilsluttet sig udfaldet af en retssag som Randers og Slagelse kommune p.t. kører mod Staten for at få ændret betalingsreglerne. Derudover arbejdes der i Folketinget for at ændre Vandsektorloven.

I Odsherred byråd blev der i maj 2014 truffet principbeslutning om at vejafvandingsbidrag afregnes efter de faktiske meromkostninger, dog højst 8 procent af anlægsudgifterne. Denne løsning mangler fortsat godkendelse fra Konkurrencestyrelsen og Forsyningssekretariatet.

Næste områder
Hønsinge Lyng og Vig Lyng bliver de første områder der skal kloakeres når arbejdet genoptages. Herefter kommer Hov Vig og Ellinge Lyng. Læs ecentuelt mere på forsyningens hjemmeside www.odsherredforsyning.dk