Til lykke! Du er ejer af et stykke dansk natur . . .

Vel er det ikke Kongsøre Skov eller Korevlerne, du ejer, men sammen med de øvrige grundejere i Odsherred er du med til at bestemme over et stort landområde med meget varieret natur. Netop sommerhusområderne har måske den største artsrigdom af dyr og planter i Danmark. I et typisk sommerhusområde i Odsherred finder man nemt over 50 danske ynglefugle og mange spændende blomster, træer og buske med dertil knyttede insekter og svampe. På tørre og solbeskinnede såvel som i fugtige områder finder du padder og krybdyr. Især kan du glæde dig over, når egern, hare, pindsvin, ræv, grævling og rådyr besøger dit lille "naturreservat" – Ja, betragt det sådan.

Du er som grundejer med til at forvalte den danske natur og har i derfor et medansvar for, at alle disse og flere arter trives – også på din grund. Udstykning af sommerhuse er hovedsageligt sket på kystnære jorde af ringere dyrkningsmæssig værdi. Netop disse områder indeholder mulighed for artsrige og i dag fortrængte naturtyper, såsom lynghede, strandeng, overdrev, eng og mose. Tilplantningen af sommerhusområderne har medført et skift i naturindholdet fra det åbne lands natur til skovens, krattets og det levende hegns natur.

Når det hele gror til
De enkelte sommerhusejeres ønske om sol på grunden er med til at skabe den mosaik af det åbne og det tilgroede lands naturindhold. Men balancen mellem disse to naturtyper kan være svær at styre for den enkelte sommerhusejer. Den før så smukt beplantede grund er pludselig blevet en mørk skov med bar skovbund og kig ind til naboen. Hvad skal man stille op i en sådan situation? Sætte stakit op i skellet og lukke af for rådyrets og rævens daglige færden tværs over grunden? Skal man fælde alle træerne på een gang – det er jo nemmest – og hente hele planteskolens sortiment hjem på grunden og begynde forfra? Hvorfor ikke vælge den gyldne middelvej og fæld nogle af træerne. F.eks. træerne mod syd, der tager solen fra terassen, fæld dem og tynd så ud i resten. Gå på besøg hos din nabo og foreslå ham at gøre ligesådan.

Naturens planteskole
Har du tålmodighed, så lad lyset gøre sin virkning på den før så mørke skovbund. Her vil frø fra omkringstående buske og træer nu spire frem det følgende år. Måske vil du undres over hvor egetræerne pludselig kommer fra? Det er skovskaden, der har bragt dem til din grund som tak for fred og ro i hele vinterhalvåret.

Du kan nu selv vælge blandt mange selvsåede træer og buske som f.eks. eg, skovfyr, birk, røn, fuglekirsebær, hassel, hvidtjørn, hæg, tørst m.m. Så du må bestemme dig, for der er ikke plads til det alt sammen. Det er nu dit valg, hvilke træer og buske du vil lade brede sig på din grund. Har du plads til højstammet skov? Eller skal det være tætte buske, som danner et fælles ingenmandsland, hvor ræv og rådyr kan lusker forbi, mens I griller på terrassen. Har du ikke tålmodighed til at vente på naturens plantetilbud, kan du gå til din planteskole og få råd. Et råd fra mig vil være: Plant kun planter som er tilpasset jordbunden, lysforholdene og Odsherreds tørre klima. Og sidst men ikke mindst at de i vækst passer til stedet. Det nytter jo ikke, at du lige foran din terrasse planter træer som bliver 20 meter høje. Der er et væld af buske, som forbliver tætte helt til jorden, så du både får sol på kroppen, læ for vind og fred i sjælen.

Græsplæne eller vilde blomsterplanter og lyng
Har du en stor græsplæne, som plager dig med hyppige græsslåninger, kan du forsøgsvis lade områder ligge hen og se, hvilken blomsterflor det kan give. Har plænen været gødsket, vil der gå et par år før at de vilde blomsterplanter vil kunne klare konkurrencen med det tætte græs. Ønsker du, at lyngen skal brede sig på grunden, er det vigtigt at fjerne flest mulige næringsstoffer i form af grene, nåle og græstørv. Du kan for eksempel skrælle græstørven af det ønskede område og bruge den til et lille dige i skel eller omkring en solgryde. Har du ikke lyng på grunden, men ved at den har været der, eller der er så mager bund, at du tror den vil komme, kan du udlægge afskåret lyng på et bart sandområde. Det skal gøres i efteråret lige når lyngen er ved at afblomstre. Ved at skære gammel lyng til dette formål, får du også forynget lyngen, der hvor du skar den.

Hver ting til sin tid
I øvrigt er det slet ikke tid til så drastiske arbejdsopgaver her i dette skønne forår. Dyr og planter nyder godt af at du slapper af – jo mere fred i yngle- og blomstringstiden – jo rigere naturindhold. Brug i stedet foråret og sommeren til at se på din grund med nye øjne. Snak med naboen om en fælles strategi. Og gå nogle ture i de omkringliggende sommerhusområder og lad dig inspirere. Når efteråret kommer, er det tid til aktiv naturpleje.

Af Naturvejleder, skov- og landskabsingeniør Jørgen Stoltz